Home2018-09-19T15:34:09+02:00

o nas.

Jesteśmy młodą, ambitną firmą, która buduje oraz stawia na trwałe relacje ze swoimi klientami – dzięki temu jesteśmy niekwestionowanym liderem w swojej branży.

Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w prototypowaniu jest gwarancją doboru najlepszego rozwiązania, każdorazowo uwzględniając założenia i potrzeby naszych klientów.

odkryj z nami możliwości Vacuum Casting

Stosowana przez nas technologia odlewania próżniowego z użyciem form silikonowych znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebujesz krótkiej serii w pełni funkcjonalnych części z tworzywa sztucznego.

Technologia Vacuum Casting jest najszybszą alternatywą dla form wtryskowych i pozwala na uzyskanie części z tworzywa sztucznego w stosunkowo krótkim czasie. Stosowane przez nas żywice poliuretanowe posiadają m.i. właściwości materiałów takich jak ABS, PP, PE, PVC, czy gumy o różnej twardości. Ponadto posiadamy w swojej ofercie żywice specjalnego zastosowania, które spełniają normy lotnicze FAR 25, czy też dopuszczone są do kontaktu z żywnością.

Dostępne technologie

vacuum casting

Technologia pozwalająca na produkcję krótkich serii produktu (od kilkunastu do kilkuset sztuk) w oparciu o formy silikonowe i żywice epoksydowe bądź poliuretanowe. Szeroka gama żywic na jakich pracujemy, pozwala nam symulować różnorakie tworzywa używane w różnych gałęziach przemysłu, min.: PA, PC, PE, PP, PVC, POM, ABS, HDPE. Używane przez nas w procesie formy silikonowe gwarantują pełną powtarzalność wymiarową wytwarzanych detali, a co najważniejsze finalna produkcja zachowuje zadane właściwości fizyczno-chemiczne.

czytaj więcej

drukowanie 3d

Druk 3D jest najszybszą metodą pozyskania fizycznego produktu. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie i dostęp do wielu technologii druku 3D pozwala na dobór właściwej metody tak aby prototyp był w pełni funkcjonalny.
Dysponujemy technologiami SLS. FDM i SLA.

obróbka skrawaniem CNC

Świadczymy usługi w zakresie toczenia i frezowania na maszynach numeryczny oraz szlifowania. Wykonujemy produkty według powierzonej dokumentacji jak i dokumentacji własnej.
Obrabiamy materiały takie jak: metale kolorowe, stal stopową, węglową, narzędziową, stal nierdzewna i kwasoodporna oraz tworzywa sztuczne.

cięcie laserowe

Oferujemy usługę cięcia laserowego z zastosowaniem najnowszej technologii FiberLaserCut blach ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, czarnej jak i aluminiowych. Posiadamy stół roboczy o powierzchni 3000x1500mm. Wykonujemy również usługi z materiału powierzonego.

gięcie krawędziowe

Obróbka blach obejmuje również specjalistyczne trójwymiarowe gięcie krawędziowe przy użyciu pras o długości roboczej do 3200 mm i nacisku 125 ton.

materiały.

Dysponujemy szeroką gamą żywic do dolewania próżniowego. Poniższa tabel materiałowa zawiera podział na grupy materiałowe. Żywice te możemy barwić na różne kolory, uzyskując powtarzalną i jednorodną barwę wykonywanych produktów.

Produktu Kolor Moduł elastyczności (MPa) Twardość (Shore) Opis
SYSTEMY MIĘKKIE I PÓŁSZTYWNE
PX 1000 215 białawy 1.700 78 D Elementy prototypowe o parametrach PE i PP. Możliwość odlewania.
PX 215 białawy 1.500 74 D Elementy prototypowe o parametrach PE i PP.
PX 205 beżowy 500 70 D Części prototypowe o charakterystyce HDPE. Produkt praktycznie niełamliwy.
PX 212 jasny szary 1.200 76 D Elementy prototypowe o parametrach PP.
PX 755 czarny 55 A Elementy prototypowe i techniczne o parametrach gumy.
PX 761 czarny 60 A Elementy prototypowe i techniczne o parametrach gumy.
UPX 8400 białawy czarny 30 – 95 A Elementy prototypowe o charakterystyce gumy. Zmienna twardość regulowana ilością składnika C.
SYSTEMY SZTYWNE I TWARDE
Biresin® VG280 bursztyn 2.800 84 D Elementy prototypowe o parametrach PVC i ABS.
PX 221 białawy 2.100 81 D Elementy prototypowe o charakterystyce ABS. Wysoka wytrzymałość na zginanie.
PX 225 OP białawy 2.500 85 D Techniczne elementy prototypowe o właściwościach zbliżonych do PC i ABS.
PX 226 i PX 226 L białawy 2.500 82 D Elementy prototypowe o parametrach ABS. Dobra odporność termiczna.
PX 245 / 245 L beżowy 4.500 85 D Elementy prototypowe o bardzo wysokiej sztywności . Parametry zbliżone do tworzyw POM i PA.
SYSTEMY TRANSPARENTNE I SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA
PX 223 HT czarny 2.300 80 D Elementy prototypowe i techniczne o parametrach ABS i wysokiej odporności termicznej.
PX 280 białawy 2.800 85 D Techniczne elementy prototypowe przeznaczone do kontaktu z żywnością.
PX 234 HT beżowy 1.750 84 D Elementy prototypowe o bardzo wysokiej odporności termicznej. Produkt zbliżony do PA6, PS, PEEK.
PX 331 białawy 3.700 86 D Elementy prototypowe i techniczne samogasnące. Spełniona lotnicza norma FAR 25.
PX 5210 / 5212 transparentny 2.400 85 D Przeźroczyste elementy prototypowe – wysoka odporność na UV. Produkt nie zawiera katalizatora rtęciowego.
PX 5210 / 5213 transparentny 2.000 85 D Przeźroczyste elementy prototypowe – wysoka odporność na UV. Produkt nie zawiera katalizatora rtęciowego.
Wyślij zapytanie

wyślij zapytanie.

Dodaj plik w formacie 3D CAD (STL, STEP, IGES)

ZOSTAW WIADOMOŚĆ

kontakt.

WordPress Image Lightbox

POLITYKA PRYWATNOŚCI SAFE CONCEPT SP. Z O.O. | POLITYKA PLIKÓW COOKIES

INFORMACJE OGÓLE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej safeconcept.pl jest spółka Safe Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19A, 50-069 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717868, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – KRS; NIP 8971851785; REGON: 369453879, adres poczty elektronicznej: biuro@safeconcept.pl
 2. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: biuro@safeconcept.pl
 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), oraz zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator traktuje podane dane jako poufne i nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym.
 3. Administrator informuje również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu dopasowywania prezentowanych treści do preferencji Użytkownika oraz w celu ulepszania funkcjonowania strony www.


CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora są wszelkie czynności i procesy prowadzące do realizacji umowy sprzedaży produktów i usług dostępnych w witrynie internetowej, jak również późniejsza ewentualna obsługa reklamacyjna.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 7 jest niezbędne do świadczenia usług w ramach witryny internetowej i zawierania umów sprzedaży/dokonywania wycen. Zakres wymaganych danych jest każdorazowo wskazany.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ UPRAWNIENIA PODMIOTU DANYCH

 1. Korzystanie z witryny internetowej oraz zawieranie umów/dokonywanie wycen, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług dostępnych na stronie safeconcept.pl
 2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne między innymi gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  Dodatkowo należy podkreślić, że zgoda podmiotu danych na ich przetwarzanie to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego celem przyzwolenia na przetwarzanie.
  Jednocześnie Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe podmiotu danych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 14 Polityki Prywatności.
  Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rozwiązaniem umowy lub cofnięciem zgody.
 4. Zgodnie z art. 15 – art. 18 oraz art. 20 – art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma między innymi:
  a) prawo do dostępu do własnych danych,
  b) prawo do sprostowania danych,
  c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
  e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania.
  Podmiot danych ma również prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
  Podmiot danych ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 15 można korzystać z opcji w ramach Konta Klienta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@safeconcept.pl albo pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Witryna internetowa safeconcept.pl korzysta z plików cookies. Spółka Safe Concept Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i ma do nich dostęp. Cookies są to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Najczęściej zawierają swój unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Są przeznaczone do korzystania za stron witryny internetowej. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego, typu wykorzystywanej przeglądarki, dostawcy usług internetowych, języka, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryn za pośrednictwem formularza kontaktowego. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  a) opracowywania statystyk, monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron witryny internetowej, poznania ich preferencji i zachowań, których to analiza jest anonimowa i służy usprawnieniu funkcjonowania witryny internetowej, dostosowania zawartości i wyglądu witryny internetowej do panujących trendów oraz zapewnieniu bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji; statystyki stosuje się też do badania popularności witryny internetowej;
  b) identyfikacji Użytkownika, co umożliwia dopasowanie zawartości stron witryny internetowej do jego indywidualnych preferencji, odpowiednie wyświetlanie tych stron oraz optymalizację korzystania z nich, a także dzięki zapamiętaniu preferencji Użytkownika, odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam;
  c) umożliwienia Użytkownikowi logowania się do witryny internetowej oraz utrzymania jego sesji.
 3. W ramach witryny internetowej safeconcept.pl stosowane są następujące pliki cookies:
  a) „sesyjne” - pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia witryny internetowej (przejścia na inną stronę, wylogowania się lub wyłączenia przeglądarki);
  b) „stałe” - przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu określonego w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  c) „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług świadczonych w ramach witryny internetowej, np. pliki uwierzytelniające;
  d) pliki cookies służące bezpieczeństwu, np. wykrywające nadużycia w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  e) „wydajnościowe” - umożliwiające zbieranie informacji o sposobach korzystania ze stron witryny internetowej;
  f) „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i spersonalizowanie interfejsu Użytkownika, np. język, rozmiar czcionki;
  g) „reklamowe” - umożliwiające dostosowanie prezentowanych treści reklamowych do preferencji Użytkownika.
 4. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, dokonując zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w celu zablokowania lub przywrócenia automatycznej obsługi plików cookies, a także uzyskiwania informacji każdorazowo przy ich zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika. W większości przypadków domyślnie ustawiona jest akceptacja zapisu i przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje i możliwości sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 5. Administrator dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analitics. Pliki cookies są stosowane, aby zagwarantować najwyższy standard witryny internetowej, ograniczenie ich stosowania może wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności witryny internetowej. Pliki cookies zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i zaufanych partnerów Administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Witryna internetowa safeconcept.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko witryny internetowej www.safeconcept.pl
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
  b) używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL),
  c) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
  d) przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby upoważnione.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.